Práce v ČR

 

logo zarive zelena cerna ORIGINALSpousta aktualit, informace k legislativě, brigádám, dobrovolnictví, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, personální poradenství, rekvalifikace a mnoho dalšího na stránkách Národního informačního centra pro mládež.

 


Hledáte práci?
Vytvořte si kvalitní životopis. S jeho vytvářením můžeme poradit, podporu naleznete také například na těchto stránkách:

Vyzkoušejte agregátor volných pracovních pozic Jooble, tento web obsahuje množství aktuálních nabídek práce v České Republice i po celém světě.jooble

Zkuste hledat na internetových serverech nabízejících volná místa

Personální agentury – Seznam personálním agentur v Moravskoslezském kraji najdete ZDE.

Denní tisk – Nabídky práce můžete hledat také v denním tisku.

Úřad práce

Brigáda

Zákoník práce tento termín nezná, ale každý Čech ho používá. Brigádou nebo přivýdělkem rozumíme příležitostnou práci, krátkodobý pracovní vztah nebo i dlouhodobější zaměstnání na dobu určitou. Může jít také o zkrácený úvazek.

 • Sledujte aktuální nabídku a pokud vás některá zajímá, kontaktujte firmu okamžitě!
 • Brigádu si můžete snadno najít i z vašeho mobilu
 • O brigády a přivýdělky se nejvíce zajímají studenti. Na brigádu může nastoupit i důchodce nebo někdo, kdo hledá dočasnou práci.
 • Mezi zaměstnavatelem a brigádníkem se uzavírá písemná dohoda, nejčastěji dohoda o provedení prácenebo dohoda o pracovní činnosti. Tyto dohody může uzavřít fyzická osoba starší 15 let.
 • Na brigádu ale může nastoupit pouze ten, kdo má již ukončenou základní školní docházku (dítě docházející na základní školu, byť už mu bylo 15 let, pracovat nemůže).
 • Zdravotní a sociální pojištění se odvádí v případě, kdy smlouva trvá alespoň 15 kalendářních dní a výdělek činí více než 2 500 Kč měsíčně.
 • Minimum, které si u práce na dohodu můžete vydělat, je58,70 Kč hrubého za odpracovanou hodinu. Pokud se mzda sjednává jako měsíční, nesmí být nižší než 900 Kč (minimální mzda).
 • Zaměstnavatel vám může dát výpověď kdykoliv (i v době nemoci)  bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí jen 15 dní ode dne doručení výpovědi. Totéž může učinit i zaměstnanec.
 • V případě zrušení dohody nemá zaměstnanec nárok na odstupné.

Rady pro hledání brigád a přivýdělků

Rady pro absolventy

Absolventům poslouží informační systém ISA+ (Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce), který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Více informací na: http://www.infoabsolvent.cz/.

PODNIKÁNÍ

Podnikání je soustavná činnost provozovaná podnikatelem za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považuje české právo osoby zapsané v obchPodnikáníodním rejstříku.

Podnikatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění.

Provozování živnosti (podnikání) se řídí živnostenským zákonem, který rozlišuje živnosti na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti se dál člení na živnosti řemeslné, vázané a volné. Pro jednotlivé druhy živností zákon předepisuje nutné podmínky jejího výkonu, například odbornou způsobilost.

České sociální podnikání

Pracovní poměr

IV. Základní pracovněprávní vztahy

IV.1 Pracovní poměr
IV.1.3  Doba trvání pracovního poměru (§ 39)

Pracovní poměr se sjednává pracovní smlouvou zpravidla na dobu neurčitou, to znamená, že žádnému z účastníků pracovněprávního vztahu není při uzavírání pracovní smlouvy známo, kdy tento pracovní poměr má skončit.

Pracovní smlouvou lze sjednat i pracovní poměr na dobu určitou.

Mezi týmiž účastníky lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, který nesmí přesáhnout dobu 3 let a může být ode dne vzniku pracovního poměru opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení.

Od 1. 8. 2013 je možné na základě § 39 odst. 4 opakovaně uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou u zaměstnavatelů, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce (například zaměstnávání sezónních pracovníků).

Podmínkou pro opakované uzavírání smluv na dobu určitou je písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací. V případě, že u zaměstanavatele nepůsobí odborová organizace, je možné ji nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat stejné náležitosti jako písemná dohoda a to:

 • bližší vymezení důvodů,
 • pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
 • okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
 • dobu, na kterou se dohoda uzavírá.

Výjimku umožňuje zákoník práce také v případě zvláštní právní úpravy (zákon o zaměstnanosti) u cizinců. Další výjimka je možná v případě agenturního zaměstnávání – § 307a§ 308§ 309.

Další sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky zákoník práce umožňuje až po uplynutí doby tří let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou.

V případě porušení zákoníkem práce stanovených podmínek při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou a oznámí-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou. Jestliže zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho po uplynutí původně sjednané doby dále zaměstnával, jeho pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby. Návrh na určení, zda byly splněny zákoníkem práce stanovené podmínky při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě  2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

PRACOVNÍ SMLOUVA

Pracovní smlouva se uzavírá písemně, nezapomeňte si ji proto před podpisem důkladně přečíst. Jedno vyhotovení zůstane vám, druhé si ponechá zaměstnavatel.

V pracovní smlouvě musí být podle zákoníku práce uvedeny tři zákonné náležitosti:  1. Druh práce, 2. Místo výkonu práce, 3. Den nástupu do zaměstnání.

Mimo ně do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození).

Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o:

 • délce dovolené a jak se stanovuje,
 • výpovědních dobách,
 • týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
 • mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení,
 • kolektivních smlouvách.

Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva může obsahovat údaj o zkušební době, délce pracovního poměru na dobu určitou apod.

Písemně se musí uzavřít i všechny budoucí změny v pracovní smlouvě a odstoupení od smlouvy (výpověď).

Vzor pracovní smlouvy – stáhnout.

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný úkon. To znamená, že se na jejím obsahu se zaměstnavatelem musíte dohodnout. Stvrzuje se písemně, proto nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje věci, na které nejste ochotni přistoupit nebo pokud jejímu obsahu nerozumíte.

Součástí dokumentu musí být datum ukončení pracovního poměru. Doporučujeme uvést i důvod ukončení (to je zvlášť důležité u výpovědi z organizačních a zdravotních důvodů) a způsob vypořádání dosud nevyčerpané dovolené.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – stáhnout.

Zákoník práce – skončení pracovního poměru.

Práce mimo pracovní poměr

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • Dohoda o pracovní činnostimusí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Uzavírá se, pokud je z povahy práce dopředu jasné, že brigádník u jednoho zaměstnavatele odpracuje více než 300 hodin za kalendářní rok.
 • Pracovní doba musí odpovídat jen polovičnímu úvazku,tedy maximálně 20 hodinám týdně.
 • Zdravotní a sociální pojištění se odvádí v případě, kdy smlouva trvá alespoň 15 kalendářních dní a výdělek činí více než 2 500 Kč měsíčně.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 • Se zaměstnavatelem nebo zaměstnavateli můžete uzavřít jednu nebo více dohod o provedení práce. Celkový rozsah práce ale nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok.
 • Dohoda o provedení prácese většinou sjednává na provedení konkrétního jednorázového úkolu nebo sezónní práce, ale může jít i o pravidelně se opakující činnost.
 • Pokud si vyděláte maximálně 10 tisíc korun měsíčně, neodvádíte zdravotní a sociální pojištění.
 • Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Zdroj: MPSV, prace.cz, NICM
Zveřejnila: Markéta Nováková, březen 2015, aktualizace prosinec 2016