Vzdělávání v ČR
 

 

logo zarive zelena cerna ORIGINAL Vzdělávání v ČR – informace z Národního informačního centra pro mládež

 

 


Další odkazy, které můžou pomoci při maturitě, dalším vzdělávání, výběru školy, povolání atd.:

isa-logoISA+ (Infoabsolvent)– rozsáhlý informační systém, který pomůže vybrat správnou školu, obor, zaměření, poskytuje aktuální a přesné informace o jednotlivých oborech i o uplatnění na trhu práce. Pokud potřebujete pomoci s orientací v tomto systému, neváhejte nás kontaktovat!

 


Linky, co by se mohly hodit:

 • Rozbor díla – webovky s více než 1300 rozbory maturitních témat na jednom serveru
 • OSP zdarmaÚlohy z obecných studijních předpokladů zdarma – sada úloh z OSP pro každý týden!
 • Tutorings – vyhledávání doučování podle předmětu a měst

V našem informačním centru Petrovice u Karviné navíc nabízíme k nahlédnutí aktuální CD Kam na školu. 

Schéma vzdělávacího systému ČR naleznete ZDE.

MATEŘSKÉ ŠKOLKY

 • Při rozhodování, do které školky umístit dítě, Vám může pomoci web:topskolky.czNajdete tam Databázi MŠ a jeslí, jejich hodnocení, ale především zkušenosti a komentáře rodičů.
 • Další informace můžete získat na stránkách ČŠI: csicr.cz. Zde se hodnotí především dodržování rámcového vzdělávacího programu, vzdělání učitelek, vzhled budovy nebo materiální vybavení školky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Důležitou otázkou je: Podle čeho se řídit při výběru základní školy?

Kde získat informace?

 • dny otevřených dveří, akademie a jiné akce pořádané školou
 • ukázky výuky

Výhodou osobního kontaktu je, že se seznámíte s prostředím školy a prohlédnete si její okolí. Ale hlavně se můžete zeptat i na otázky, na které jste nenašli odpověď například na internetu.

Nejdůležitější je však učitel/ka. Můžete si zjistit, kdo bude mít první třídu a domluvit si s ním schůzku.

 • webové stránky školy

Přes vyhledavače, v rejstříku škol nebo i na www.zakladniskoly.com si můžete najít webovou stránku školy. Vzhled, přehlednost i aktuálnost webových stránek mohou ledacos napovědět.

 • zprávy ČŠI

Hodně zpráv České školní inspekce najdete na www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

 • reference

Důležité jsou také reference od známých. Hodně toho také můžete zjistit na diskusních fórech. Pozor jen na zprávy typu „jedna paní povídala“.

Podle čeho vybírat?

 • spádová oblast, vzdálenost, sourozenec
 • třídní učitel/ka – velmi důležitý faktor
 • pověst školy
 • prostředí a atmosféra
 • metoda výuky
 • vybavenost školy
 • zaměření nebo rozšířená výuka předmětů
 • typy škol
 • kamarádi dítěte

Je dobré si uvědomit, že každý rodič má jiné priority.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro více informací navštivte http://www.stredniskoly.com/ (Naleznete zde přehled středních škol, oborů, informace ohledně státní maturity, přijímacím řízení apod.)

Přijímací zkoušky na SŠ

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud jsou k potvrzení předloženy dva listy, je třeba zajistit ve škole jejich neoddělitelné spojení.

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Zkoušku nanečisto si můžete vyzkoušet zde: http://www.zkousky-nanecisto.cz/
 • Na stránkách http://knihy.vzdelani.cz/index.asp?menu=585 najdete velkou nabídku učebnic, testů a cvičebnic k přijímacím zkouškám na střední školy v České republice. Studijní materiál je roztříděn podle typů středních škol a předmětů. Vámi vybrané knihy si můžete rovnou objednat či zakoupit nebo se nejdříve poradit s odborníky na adrese vzdelani@kampomaturite.cz.
 • Na stránkách společnosti SCIO najdete přípravné testy (on-line i k vytištění) k přijímacím zkouškám i seznam on-line i prezenčních přípravných kurzů a další potřebné informace. Více na https://www.scio.cz/.
 • SCIO je organizátorem Národních srovnávacích zkoušek©, přijímacích zkoušek na SŠ, přípravy na maturitu a tvůrcem testu Obecných studijních předpokladů.

Formy SŠ vzdělávání
podle § 25 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon):

(1) Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. a)     denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku,
 2. b)     večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách,
 3. c)     dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce,
 4. d)     distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi,
 5. e)     kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem.

(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.

Denní forma
– výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku
– konkrétní střední školy můžete najít prostřednictvím následujících vyhledávačů:

 Nástavbové studium

 • navazuje na tříleté učební obory a je ukončené maturitní zkouškou
 • studovat můžete v denním studiu 2 roky (D) nebo dálkovém 3 roky (L)
 • na nástavbovém studiu může student studovat ve stejném či příbuzném oboru, ve kterém byl vyučen

Seznam  nástavbových oborů na: www.infoabsolvent.cz/Obory
Nebo si můžete zobrazit seznam škol, které nabízí nástavbové studium ve Vaší lokalitě: www.stredniskoly.cz/obory

Pokud se právě připravujete na maturitu, doporučujeme Vám navštívit stránky: www.novamaturita.cz. Dozvíte se zde například, jak může vypadat písemná práce z českého jazyka a literatury a plno zajímavých a potřebných informací.

POMATURITNÍ STUDIUM – ŠANCE NEJEN PRO NEPŘIJATÉ

Dokončili jste střední školu a nebyli jste přijati k dalšímu studiu? Nebo se zatím takové možnosti jenom obáváte a přemýšlíte, co si pak počít?

V ČR najdete více než 120 jazykových škol, které umožňují čerstvým maturantům (a nejen jim) strávit rok denním studiem jazyka. Hlavním jazykem bývá nejčastěji angličtina nebo němčina

Dvacet hodin týdně
Výuka hlavního vámi zvoleného jazyka probíhá 20 hodin týdně. Většina škol ale nabízí ještě doplňkové jazyky nebo předměty. Jako doplňkový předmět se dá v nabídce jazykovek nalézt třeba i příprava k přijímacím zkouškám na vysokou školu, matematika, práce s počítačem atd.

Denní pomaturitní studium začíná v září a trvá do konce června.

Před zahájením výuky jsou zájemci o studium rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí.

Jste-li v jazyce dostatečně pokročilí, najdete kurzy, které vás připraví na státní nebo – nyní žádanější a uplatnitelnější – mezinárodní jazykové zkoušky. Osvědčení o absolvování kurzu či dokonce o složení některé ze zkoušek se vám může hodit, jak v případě dalšího studia, tak při hledání zaměstnání.

Student se vším všudy
Jste-li čerstvý absolvent střední školy, je pro vás výhodné, že neztratíte nárok na veškeré sociální výhody studentů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. To za vás nadále bude platit stát. Zůstane vám také nárok na studentské slevy. Studovat pomaturitní jazykové kurzy můžete samozřejmě i v případě, že jste střední školu ukončili dříve než letos. Školné budete platit stejné jako ostatní, nebudete mít ale sociální výhody studentů.

Více informací najdete na: www.nicm.cz.

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky.

Stejně tak jako vysoké školy tak i vyšší odborné školy patří mezi terciární stupeň vzdělání. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Úspěšnému absolventovi je udělen neakademický titul diplomovaný specialista(DiS.) uváděný za jménem.

Katalog pro vyhledávání jednotlivých VOŠ v ČR naleznete na:
http://www.vyssiodborneskoly.com/

Vzor přihlášky na VOŠ ke stažení zdarma na:
http://www.vyssiodborneskoly.com/data/USR_039_AMOS/Prihlaska_na_vyssi_odbornou_skolu_VOS_od_www.KamPoMaturite.cz.pdf

Seznam VOŠ, které spolupracují s VŠ:
http://www.vyssiodborneskoly.com/kde-jeste-berou-na-vos/zkracene-vs-studium-pro-absolventy-vos

VYSOKÉ ŠKOLY
Typy studia: v
 ČR se student může rozhodnout, zda bude navštěvovat veřejnoustátní či soukromou VŠ. Při studiu soukromé VŠ je třeba počítat s vyššími finančními náklady.

Studium může probíhat v prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo v kombinované formě.

Vyhledávat VŠ podle konkrétních studijních oborů můžete na:
http://www.vysokeskoly.com/prehled-oboru/

Seznam všech VŠ v ČR naleznete na:
http://www.vysokeskoly.com/

Formulář přihlášky na VŠ ke stažení zdarma na:
http://www.vyssiodborneskoly.com/data/USR_047_DEFAULT/Prihlaska_na_VS.pdf

Zajímavé tipy:
Chystáte se v příštím roce hlásit na VŠ? Pak nepřehlédněte možnost připravit se bezplatně na test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek nebo Test studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP MU) díky projektům, které pro vás připravuje vzdělávací agentura kurzy-fido.cz.

Testy OSP zdarma (www.osp-zdarma.cz)
Řešení TSP MU zdarma (www.reseni-tsp.cz)

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)  je veřejnou výzkumnou institucí. Více informací získáte na:

http://www.csvs.cz/
Kontaktní email: csvs@csvs.cz

Podrobné informace o vysokých školách naleznete na www.vysokeskoly.cz nebo www.vysokeskoly.com.

REKVALIFIKACE
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Pro vyhledávání akreditovaných rekvalifikačních kurzů, můžete využít služeb databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na:
http://dak.msmt.cz/dak/ak_list.php?valid=1&zverej=1

Přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů připravuje a nabízí Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Kompletní aktuální nabídku akcí najdete na:
http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Můžete zde také najít a vyplnit online přihlášku na Vámi vybraný kurz.

Více informací najdete na:
http://nidv.cz/cs/

ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
O tomto tématu se můžete dozvědět více ZDE.

JAZYKOVÉ ŠKOLY A AGENTURY V REGIONU

ZAHRANIČNÍ ŠKOLY V ČR
Více o tomto tématu se dočteš ZDE.

RVP – Rámcové vzdělávací programy jsou programové dokumenty, které konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků. Dále vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.

 • RVP pro MŠ
  Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a související dokumenty najdete ZDE.
  Metodický portál RVP najdete ZDE.
 • RVP pro ZŠ
  RVP pro základní vzdělávání a související dokumenty najdete ZDE.
  RVP pro základní umělecké vzdělávání a související dokumenty naleznete ZDE. Metodický portál naleznete ZDE.
 • RVP pro SŠ
  RVP pro gymnázia a související dokumenty naleznete ZDE.
  RVP pro střední odborné vzdělávání a související dokumenty naleznete ZDE.
  Metodický portál naleznete ZDE.

OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více informací i samotné znění zákona naleznete ZDE

LEGISLATIVA

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Co je to ,,Status studenta” – podrobného průvodce najdete ZDE.

DOKUMENTY

BÍLÁ KNIHA – národní program rozvoje v ČR, formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání, strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol

Ke stažení ZDE.

Zdroj: www.novamaturita.cz, NICM, NIDV, www.msmt.cz, www.ssvs.cz, www.vyssiodborneskoly.com, www.vysokeskoly.cz, www.vysokeskoly.com, rvp.cz

Zveřejnila: Mgr. Markéta Nováková, březen 2015, aktualizace září 2017